İşyeri Hekimliği

 • ES OSGB işyeri hekimleri Çalışma Bakanlığı tarafından verilmiş olarak işyeri hekimi sertifkasına sahiptir.
 • ES OSGB işyeri hekimleri işyerlerini düzenli olarak (sözleşmede veya yönetmelikte belirtilen süreden az olmamak üzere) ziyaret ederler.
 • ES OSGB işyeri hekimleri, es osgb tarafından seçilmiş olan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili YAZILIM PROGRAMINI kullanarak işyerindeki tüm çalışanların kayıtlarını (-işe giriş muayneleriperiyodik muayneler,tıbbi tahlil ve tetkikler vb.) bilgisayar ortamında tutarlar.
 • Es OSGB işyeri hekimleri yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlü olduklarının bilincinde hareket ederler.
 • Es OSGB işyeri hekimleri, iş güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı yönetmeliklerde belirlenen şekilde sorumludur. Ancak,gerek işin başlangıcında Es OSGB tarafından veya görevlendirilen hekimlerce verilmiş oldukları genel bilgilendirmeye uyulmaması, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerin alınmamasından sorumlu tutulamazlar
 • Es OSGB işyeri hekimleri, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri iş sağlığına ilişkin çalışmalarını,iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazarlar.
 • Ayrıca düzenli aralıklar ile gözetim-denetim raporu hazırlayarak işvereni/işveren vekilini bilgilendirirler.
 • Es OSGB iş güvenliği uzmanları hizmet verdikleri tüm işyelerinde çalışanların tamamını ve işe yeni girenlerin işe giriş eğitimlerini, gerekli gördükleri ortam ölçümlerini yönetmeliklerde istenenleri dikkate alarak kayıt altına alır ve işvereni/işveren vekilini bilgilendirirler.
 • Es OSGB işyeri hekimleri işyerinin tehlike sınıfına uygun olarak işverenin yardımı ve gerekli ortamı hazırlaması şartı ile çalışanlara iş sağlığı ile ilgili eğitimleri vermek,bunları mevzuata uygun olarak kayıt altına almak ve işverene gerekli bilgileri verirler. Ayrıca işyerinin özelliğine bağlı olarak gerekli diğer eğitimleride planlayarak işveren onayı ile verirler.
 • Es OSGB işyeri hekimleri işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunurlar.

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

 • MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-18/12/2014-29209)  İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
 • a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.(31.12.2015 tarihine kadar 4 dk.)
 • b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. (31.12.2015 tarihine kadar 6 dk.)
 • c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.(31.12.2015 tarihine kadar 8 dk)
 •  (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
 • (3) Tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  1000  çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 1000  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
 • (4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209)  750  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
 • (5) İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.
 • (6) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.